Algemene voorwaarden

 1. Begrippen en toepasselijkheid

1.1 Begrippen

Deelnemer
Degene die de Cursus daadwerkelijk gaat volgen.

Cursus
Opleidingen, trainingen, modules, workshops, themadagen, projectdagen, advies, consultancy, implementatie en andere vormen van kennisoverdracht in de ruimste zin van het woord.

Opdrachtgever
Degene die Solar Opleidingen opdracht geeft en waarmee de Overeenkomst tot stand komt.

Open opleidingen
Een Cursus, georganiseerd door Solar Opleidingen, open voor iedereen die daaraan wil deelnemen.

Incompany
Een Cursus, georganiseerd door Solar Opleidingen in opdracht van de Opdrachtgever, met een besloten karakter waarbij Deelnemers worden uitgenodigd door de Opdrachtgever.

Overeenkomst
Iedere overeenkomst tussen Solar Opleidingen en Opdrachtgever die betrekking heeft op een Cursus in welke vorm dan ook, hieronder in het kader van deze algemene voorwaarden tevens verstaan Cursussen die om niet door Solar Opleidingen worden georganiseerd en waarvoor Opdrachtgever of Deelnemer zich heeft aangemeld.

Startdatum
De eerste bijeenkomst van de Cursus.

Cursusprijs
De prijs van de Cursus als vermeld in de Solar Opleidingen -Cursusgids, op de Solar Opleidingen -website, of vastgelegd in een door Opdrachtgever getekende opdrachtbevestiging.

Test
Beoordeling van kennis/vaardigheden gedurende Cursus, aan de hand waarvan kan worden beoordeeld in hoeverre de lesstof door de Deelnemer in de praktijk kan worden gebruikt.

Toets
Beoordeling van kennis/vaardigheden zoals opgedaan tijdens de Cursus, gevolgd door een certificaat.

Examen
Beoordeling van kennis/vaardigheden na een Cursus of opleiding, waarbij een diploma kan worden behaald.

Annulering
De schriftelijke opzegging van de Cursus door Opdrachtgever.

1.2 Toepasselijkheid

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten met Solar Nederland B.V., handelend onder de naam Solar Opleidingen, betreffende de deelname en/of opdracht tot het ontwikkelen, organiseren, plannen, verzorgen van een of meer Cursussen.

1.3 Totstandkoming van de Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door ontvangst van het ondertekende inschrijfformulier en acceptatie van Solar Opleidingen daarvan, de door Solar Opleidingen en de Opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging of door schriftelijke bevestiging door Solar Opleidingen aan de Opdrachtgever van diens telefonische of via internet verzonden aanmelding of opdracht.

 1. Uitvoering

Solar Opleidingen is gerechtigd om:

 • de Cursusprogramma’s tussentijds te wijzigen, om reden van herprogrammering van Exameneisen en/of om reden van kwalitatieve verbetering.
 • de indeling van de Cursus wat betreft plaats en tijd te wijzigen.
 • bij onvoldoende aanmeldingen een Cursus of startmoment af te gelasten, of nieuwe aanmeldingen voor een bestaande Cursus niet te accepteren. Ingeschreven Deelnemers ontvangen hiervan telefonisch of schriftelijk bericht. Indien Solar Opleidingen de Cursus niet opnieuw organiseert, zal de door Opdrachtgever betaalde of betaalde prijs evenredig worden verminderd.
 • het aantal bijeenkomsten van een Cursus te reduceren, waarbij de inhoud en prijs hetzelfde blijft.

Indien Solar Opleidingen gebruik maakt van haar bevoegdheden in dit artikel 2, blijft de overeenkomst voor het overige ongewijzigd in stand. Solar Opleidingen is geen geval aansprakelijk voor kosten of schade van Opdrachtgever of Deelnemer als gevolg van een dergelijke wijziging. Een wijziging zoals bedoeld in dit artikel 2 leidt in geen geval tot een opzeggings- of ontbindingsbevoegdheid van Opdrachtgever, buiten de annuleringsregeling zoals opgenomen in artikel 7.

 1. Examens, toets en test

3.1 Examen

 • Indien er op een Cursus een of meer Examens volgen, dan is hierop automatisch het daarvoor geldende examenreglement van de examinerende instelling van toepassing.
 • Deelnemers aan een Examen zijn zelf verantwoordelijk voor een tijdige en correcte aanmelding voor deze Examens, tenzij anders vermeld op de Solar Opleidingen -website of anders schriftelijk overeengekomen met de Opdrachtgever.
 • De kosten van de Examens zijn inbegrepen in de cursusprijs, tenzij anders vermeld op de Solar Opleidingen -website of anders schriftelijk overeengekomen met de Opdrachtgever.

3.2 Toets

 • Indien er een of meer toetsen onderdeel uitmaken van de Cursus dan staat dit vermeld op de Solar Opleidingen -website of in schriftelijk bevestiging met de Opdrachtgever.
 • De kosten van de toetsen zijn inbegrepen in de cursusprijs, tenzij anders vermeld op de Solar Opleidingen -website of anders schriftelijk overeengekomen met de Opdrachtgever.

3.3 Test

 • Testen kunnen onderdeel uitmaken van een Solar Opleidingen -Cursus. Deze testen zijn bedoeld om de voortgang van de ontwikkeling van de Deelnemer te meten. Aan de resultaten van de testen kunnen door de Opdrachtgever of Deelnemer geen rechten worden ontleend.
 • De kosten van de testen zijn inbegrepen in de cursusprijs, tenzij anders vermeld op de Solar Opleidingen -website of anders schriftelijk overeengekomen met de Opdrachtgever.
 1. Locaties, faciliteiten en catering

De locaties, faciliteiten en catering waarvan Solar Opleidingen gebruik maakt ten behoeve van de uitvoering van haar Cursussen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgekozen.

De kosten van de locaties, faciliteiten en catering zijn inbegrepen in de cursusprijs, tenzij anders vermeld op de Solar Opleidingen- website of anders schriftelijk overeengekomen met de Opdrachtgever.

 1. Cursusprijzen

5.1 Geldigheidsduur

De vermelde cursusprijzen van Solar Opleidingen zijn geldig van 1 januari tot en met 31 december van het betreffende jaar.

5.2 Vermelding

De geldende cursusprijzen van Solar Opleidingen staan vermeld op de Solar Opleidingen -website of zijn schriftelijk overeengekomen met de Opdrachtgever.

5.3 Overige kosten

Alle cursusprijzen van Solar Opleidingen zijn inclusief alle op de betreffende Cursus van toepassing zijnde en benodigde (les)materialen, practica, locatiekosten, cateringkosten, examenkosten, toets- en test kosten, tenzij anders vermeld op de Solar Opleidingen -website of anders schriftelijk overeengekomen met de Opdrachtgever.

5.4 Btw

Alle Solar Opleidingen -prijzen zijn exclusief het geldende btw-tarief.

5.5 Prijswijzigingen

 • Solar Opleidingen is gerechtigd haar prijzen tussentijds en zonder opgaaf van reden aan te passen. Op alle Overeenkomsten die zijn aangegaan tussen Solar Opleidingen en Opdrachtgever blijven echter de overeengekomen prijzen van toepassing, met uitzondering van die prijsverhogingen die zijn gebaseerd op nationale- en internationale wetgeving en/of de implementatie ervan.
 • Indien en voor zover de termijn tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst en de datum van levering meer dan drie maanden betreft, en als gevolg van enige overheidsmaatregel kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten worden gewijzigd, wordt de overeengekomen prijs evenredig aangepast, zonder dat dit kan leiden tot annulering van de opdracht door de Opdrachtgever.

5.6 Incompany

 • Het bepaalde in artikel 5.1 tot en met 5.5 is tevens op Incompany van toepassing, behalve voor zover hier in het navolgende van wordt afgeweken.
 • Offertes zijn van toepassing met betrekking tot het van start gaan van onze prestatie in enig kalenderjaar. Van start gaan in het opvolgende kalenderjaar betekent dat de prijzen voor dat nieuwe kalenderjaar van toepassing zijn.
 • Alle in onze offertes/opdrachtbevestigingen genoemde bedragen zijn inclusief organisatie, planning, begeleiding, opleidings- en trainingsmateriaal, tenzij anders vermeld in de opdrachtbevestiging.
 • Alle kosten m.b.t. locatie en verblijfkosten van de Deelnemer zijn niet opgenomen in onze offertes/opdrachtbevestigingen, tenzij expliciet vermeld. Op verzoek kan Solar Opleidingen hiervoor een kostenraming maken. Alle kosten m.b.t. locatie en verblijf van de Deelnemers worden op basis van nacalculatie netto doorberekend.
 • Eventuele verblijfkosten van de freelance trainer(s) worden alleen in overleg met de Opdrachtgever gemaakt en netto aan de Opdrachtgever doorberekend.
 • Solar Opleidingen zal starten met de voorbereidingen van het opleidingstraject na ontvangst van de, door de Opdrachtgever getekende, schriftelijke opdrachtbevestiging. De in de opdrachtbevestiging genoemde levertermijn gaat pas in op de dag van ontvangst van de bovengenoemde opdrachtbevestiging, tenzij in de opdrachtbevestiging anders is vermeld.
 1. Betaling

6.1 Algemeen

Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen zal Solar Opleidingen overgaan tot facturering. Solar Opleidingen factureert ook voor derden die zij voor de uitvoering van de Cursus inschakelt, tenzij anders vermeld op de Solar Opleidingen -website of anders schriftelijk overeengekomen met de Opdrachtgever.

 • Solar Opleidingen hanteert een standaard betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum tenzij op de factuur anders vermeld.
 • Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden vóór of op de vervaldatum die op de factuur is vermeld.
 • Indien Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, komen alle daadwerkelijk door Solar Opleidingen te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten vermeerderd met de wettelijke handelsrente, voor rekening van de Opdrachtgever.
 • De Overeenkomst met de Opdrachtgever kan, in geval van wanbetaling, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, eenzijdig door Solar Opleidingen worden ontbonden. De schade van Solar Opleidingen als gevolg van die ontbinding wordt vastgesteld op de volledige overeengekomen prijs en komt voor rekening van Opdrachtgever.
 • Bij niet-tijdige betaling of het anderzijds niet voldoen aan de verplichtingen door Opdrachtgever of Deelnemer kan de Deelnemer de toegang tot de bijeenkomsten en Examens van Solar Opleidingen worden ontzegd. Door het niet bezoeken van de bijeenkomsten en de Examens vervalt de financiële verplichting ten opzichte van Solar Opleidingen niet.

6.2 Betaaltermijn Incompany

 • Het bepaalde in artikel 6.1 is tevens op Incompany van toepassing, behalve voor zover hier in het navolgende van wordt afgeweken.
 • Na het verstrekken van de opdracht door Opdrachtgever, zal 50% van de te verwachten opdrachtkosten worden gefactureerd. Bij aanvang van het opleidingstraject zal de resterende 50% van de te verwachten opdrachtkosten gefactureerd worden.
 • Opdrachten tot een bedrag van € 10.000,= worden ineens gefactureerd en wel 30 dagen voor aanvang van de startdatum. Na afloop van het Incompany traject zal er een verrekening van meer-/minderwerk plaatsvinden.
 1. Annulering door Opdrachtgever en vervanging

7.1 Algemeen

Ten aanzien van iedere Annulering van een Cursus door Opdrachtgever geldt, dat deze uitsluitend schriftelijk kan geschieden en slechts door de Opdrachtgever, niet door de Deelnemer die geen Opdrachtgever is. De datum van de poststempel, ontvangsttijdstip van email en fax geldt als datum van de Annulering. Als bewijs van de Annulering geldt de schriftelijke bevestiging van Solar Opleidingen. De geplande startdatum van de Cursus geldt als uitgangspunt bij de afhandeling van de Annulering.

7.2 Open opleidingen

 • Bij Annulering tot uiterlijk 2 weken voor de startdatum zijn geen kosten verschuldigd. Bij Annulering na deze termijn is het totale Cursusbedrag verschuldigd. Onder Annulering wordt mede verstaan die situatie waarin de Deelnemer/Opdrachtgever deelname aan de Cursus wil uitstellen tot een volgend startmoment.
 • Opdrachtgever heeft het recht om kosteloos een andere Deelnemer aan de Cursus in plaats van de oorspronkelijk ingeschreven Deelnemer te laten deelnemen, mits deze naar het uitsluitend oordeel van Solar Opleidingen voldoet aan de door Solar Opleidingen gestelde opleidings- of ervaringseisen en deze ten tijde van de Annulering kenbaar is gemaakt. Vervanging van een Deelnemer na de derde bijeenkomst van de Cursus is niet meer toegestaan.

7.3 Incompany

Een Incompany opdracht kan uit een of meer Cursussen, dagdelen of dagen bestaan. Van Annulering is sprake wanneer de geplande en overeengekomen bijeenkomst(en) door de Opdrachtgever niet worden nagekomen. Onder Annulering wordt ook verstaan die situatie waarin de Opdrachtgever de Cursus wil uitstellen.

Bij een geheel of gedeeltelijke Annulering door de Opdrachtgever zijn de navolgende annuleringskosten onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar:

 • Annulering binnen 2 weken voor aanvang van de Cursus: 100% van de totale opdrachtkosten.
 • Annulering tot 2 weken voor aanvang van de Cursus: 25% van de totale opdrachtkosten.
 • Annulering tot 1 maand voor aanvang van de Cursus: de aantoonbaar gemaakte kosten, waaronder de in de offerte omschreven organisatie- en ontwikkelingskosten.

Zodra Solar Opleidingen en de Opdrachtgever onderling een datum hebben afgesproken waarop een onderdeel van de dienstverlening zal plaatsvinden is dit onderdeel ingeroosterd en zal Solar Opleidingen hiervoor capaciteit ter beschikking houden voor de Opdrachtgever. Indien dit onderdeel uitgesteld wordt door de Opdrachtgever, dan is Solar Opleidingen gerechtigd deze activiteit te factureren.

 1. Copyright

Van het door Solar Opleidingen verstrekte materiaal blijven alle rechten aan haar voorbehouden. Niets uit de uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Solar Opleidingen. Het is niet toegestaan het materiaal aan derden ter beschikking te stellen.

 1. Aansprakelijkheid
 • Solar Opleidingen kan jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk zijn voor schade die het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van het handelen c.q. nalaten van Solar Opleidingen. Solar Opleidingen is dus bijvoorbeeld nimmer aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade, zoals onder meer bedrijfsschade, schade als gevolg van aanspraken van enigerlei derde op Opdrachtgever, door welke oorzaak dan ook ontstaan, een en ander ten gevolge van of in de ruimste zin verband houdende met de door Solar Opleidingen verrichte werkzaamheden.
 • De aansprakelijkheid in haar totaliteit van Solar Opleidingen is in ieder geval beperkt tot het ter zake van de betreffende Overeenkomst, of gedeelte hiervan, door Solar Opleidingen aan Opdrachtgever gefactureerde bedrag exclusief omzetbelasting.
 • Indien geen succesvol beroep mogelijk is op de aansprakelijkheidsbeperking bedoeld in lid 1 en/of 2 van dit artikel, is de aansprakelijkheid van Solar Opleidingen in haar totaliteit in ieder geval beperkt tot de uitkering die plaatsvindt onder de verzekering van Solar Opleidingen tegen aansprakelijkheid, vermeerderd met het bedrag van het eventueel van toepassing zijnde eigen risico.
 • Voor schade als gevolg van fouten van door Solar Opleidingen ingeschakelde derden of ondergeschikten van Solar Opleidingen, is Solar Opleidingen alleen aansprakelijk indien Solar Opleidingen bij het inschakelen van deze derden het maken van dergelijke fouten had kunnen en moeten voorzien en de fouten zijn gemaakt in de uitoefening van het beroep of bedrijf van die derde.
 • In gevallen waarin Solar Opleidingen door derden wordt aangesproken voor schade, veroorzaakt door werkzaamheden, die Solar Opleidingen heeft verricht voor Opdrachtgever, zal Opdrachtgever Solar Opleidingen onvoorwaardelijk vrijwaren in die gevallen waarin Solar Opleidingen ten opzichte van Opdrachtgever niet (meer) aansprakelijk is, hetzij op grond van deze voorwaarden, hetzij anderszins. Onder derden wordt in dit verband ook nadrukkelijk verstaan een Deelnemer die geen Opdrachtgever is.
 • Solar Opleidingen is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Solar Opleidingen geen invloed kan uitoefenen en waardoor Solar Opleidingen niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, ziekte van trainers, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen kantoor van Solar Opleidingen, de Opdrachtgever of bij de door Solar Opleidingen ingeschakelde externe partij, niet beschikken over voldoende of juiste gegevens te verstrekken door de Opdrachtgever, onjuiste gegevens verstrekt door de Opdrachtgever, onvoldoende medewerking van de Opdrachtgever.
 • Eventuele aanspraken op schadevergoeding dienen op straffe van verval binnen één jaar, nadat de schade bekend is geworden in rechte te zijn ingesteld.
 1. Klachten

Klachten met betrekking tot de overeengekomen Cursussen en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 14 dagen na de datum waarop de activiteit plaatsvond (of consultancy is afgerond) aan de directie van Solar Opleidingen kenbaar te worden gemaakt. Een klacht dient per aangetekende post te worden gezonden aan:

Solar Opleidingen
T.a.v. Directie
Toermalijnstraat 7
1812 RL  ALKMAAR

Klachten schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

 1. Recht en geschillen

Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de statutaire vestigingsplaats van Solar Nederland B.V.

November 2018.