Privacyreglement

Solar Opleidingen begrijpt dat u uw persoons- en studiegegevens niet met iedereen wilt delen. Daarom gaat Solar Opleidingen zorgvuldig om met deze informatie. Solar Opleidingen houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Solar Opleidingen heeft uw gegevens wel nodig om u goed te kunnen helpen. In deze verklaring leggen wij uit welke gegevens Solar Opleidingen van u nodig heeft en waarvoor Solar Opleidingen de gegevens gebruikt.

Opslag van uw gegevens

Solar Opleidingen bewaart de persoonsgegevens die wij van u of van uw werkgever ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die Solar Opleidingen ontvangt bij aanmelding voor een opleiding, aanvraag van een brochure, aanmelding voor een nieuwsbrief of als u telefonisch of per e-mail contact opneemt met Solar Opleidingen. Wij verzamelen en bewaren de volgende persoonsgegevens:

 • Naam (voor- en achternaam), geslacht, telefoonnummer, e-mail, bedrijfsnaam, adres en overige contactgegevens.
 • Gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens.
 • Uw feedback over de opleiding en overige informatie die u geeft.
 • Persoonsgegevens in het kader van uw opleiding, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de opleiding (met goed gevolg) heeft afgerond.

Gebruik van uw gegevens

Solar Opleidingen gebruikt de bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen opleiding.
 • Verzorging van de door u gekozen opleiding.
 • Het uitvoeren van analyses, zodat Solar Opleidingen zijn dienstverlening kan verbeteren.
 • Advies geven over een te volgen opleiding.
 • U op de hoogte te houden van al onze diensten en producten, indien u zich hiervoor heeft aangemeld.
 • U de door u aangevraagde documenten/inlichtingen te sturen en op uw vragen te reageren.
 • Voldoen aan de voor ons geldende wet- en regelgeving op onderwijs zoals voorgeschreven door de (Rijks)overheid.

Verdere toelichting

 • Solar Opleidingen pseudonimiseert de persoonsgegevens die Solar Opleidingen gebruikt voor analyses ter verbetering van onze dienstverlening. In onze analyses bent u daardoor onherkenbaar. Wij maken op grond van onze analyses geen gebruik van profilering of geautomatiseerde besluitvorming. De gepseudonimiseerde gegevens worden uitsluitend gebruikt om statische analyses uit te voeren. Bijvoorbeeld om te onderzoeken in welke regio’s de meeste vraag is naar bepaalde opleidingen en om daarop onze dienstverlening al dan niet aan te passen.
 • Solar Opleidingen kan uw persoonsgegevens beschikbaar stellen aan zijn accreditatieorganisaties. In verband met het verkrijgen en behouden van een accreditatie voor een opleiding is Solar Opleidingen wettelijk verplicht de commissies die verantwoordelijk zijn voor de accreditatie soms inzage te geven in persoonsgegevens. Dit beperkt Solar Opleidingen tot een minimum.
 • In sommige gevallen werkt Solar Opleidingen samen met externe dienstverleners, zoals docenten en examenbureaus. Zij mogen uw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van de diensten die in het belang zijn van uw opleiding. Zij mogen u niet voor andere doelen benaderen of uw gegevens doorgeven aan andere partijen.
 • Het kan zijn dat Solar Opleidingen door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk wordt verplicht om uw gegevens te delen. Solar Opleidingen deelt dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Nieuwsbrief en abonneebestand

Met onze nieuwsbrief informeren wij geïnteresseerden over nieuws op het gebied van onze diensten en alles wat daarmee te maken heeft. Uw e-mailadres voegt Solar Opleidingen alleen toe aan zijn lijst met abonnees als u hier toestemming voor geeft. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden en/of uw voorkeuren kunt aanpassen.

Learning Management Systeem en uw gegevens 

Learning Management Systeem (LMS) is uw persoonlijke online leeromgeving. Binnen deze omgeving ziet u details van uw opleiding, zoals het programma, data en locaties, aanvullende opdrachten en links naar bronnen op internet, boeken en artikelen. Ook kunt u binnen LMS contact leggen met uw docent, medestudenten en Solar Opleidingen. Uw persoonsgegevens die wij verzamelen worden dan ook opgeslagen binnen LMS. LMS wordt aangeboden en gehost door een gerenommeerde aanbieder van E-learning software, waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Daarmee wordt onder meer geborgd, dat alle in redelijkheid te verwachten organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen zijn getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen.  Alle binnen LMS verwerkte persoonsgegevens worden uitsluitend binnen de EU opgeslagen.


Beveiliging en bewaartermijn van uw gegevens

Solar Opleidingen beschermt uw persoonsgegevens tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via technieken die op dit moment daarvoor beschikbaar zijn. Solar Opleidingen bewaart uw persoonsgegevens zolang de wettelijke verplichting aangeeft of zolang dit nodig is om de voor u te verrichten dienst of opleiding goed te kunnen uitvoeren. Concreet betekent dit, dat tenzij u ons heeft gevraagd om uw gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld voor de aanmelding voor toekomstige opleidingen, uw persoonsgegevens na het volledig uitvoeren van de opleiding uit LMS worden verwijderd. Slechts met het doel statistisch onderzoek te doen door analyse, zoals nader toegelicht onder het kopje “Verdere toelichting”, kan Solar Opleidingen uw gegevens soms langer bewaren, maar in dat geval zal Solar Opleidingen de gegevens altijd pseudonimiseren.

Uw gegevens inzien, verbeteren, bijwerken, verwijderen en overdragen

U mag altijd uw persoonsgegevens inzien, verbeteren of bijwerken. Als u bij Solar Opleidingen studeert, kunt u op uw e-Connectpagina de belangrijkste gegevens inzien en aanpassen. U kunt ook aangeven welke gegevens medestudenten mogen zien. Als u niet bij Solar Opleidingen studeert, kunt u vanuit een link in iedere e-mail op uw profielpagina zien welke persoonlijke gegevens bij Solar Opleidingen bekend zijn en deze aanpassen als u dat wilt.

Daarnaast kunt u Solar Opleidingen vragen uw gegevens te wissen en niet meer te gebruiken. In een aantal gevallen kunt u aangeven dat u wilt dat Solar Opleidingen uw gegevens beperkt gebruikt. Aan een verzoek tot wissen of beperken van het gebruik zullen wij voldoen als wij daartoe gezien de geldende wetgeving zijn verplicht. Wij voldoen aan een verzoek tot het wissen van uw NAW gegevens bijvoorbeeld niet, als u nog deelneemt aan een opleiding en wij die gegevens voor het uitvoeren daarvan nodig hebben. Solar Opleidingen kan digitale gegevens, zoals een inschrijvingsbevestiging of studieovereenkomst, voor u omzetten in een document dat u kunt afdrukken. Indien dat technisch gezien mogelijk is, kunnen wij de gegevens die geautomatiseerd zijn verwerkt op uw verzoek aan derden overdragen.

Wilt u een van bovenstaande acties uitvoeren? Stuur een e-mail naar opleidingen@solarnederland.nl . U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen, via telefoonnummer 088 – 765 27 10. Solar Opleidingen reageert zo snel mogelijk op uw verzoek; uiterlijk binnen 4 weken. 

Klachtrecht

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Solar Opleidingen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Stuur een e-mail naar opleidingen@solarnederland.nl . U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen, via telefoonnummer 088 – 765 27 10. Daarnaast heeft u ook het recht om een klacht over de verwerking van uw gegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie zie: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

November 2018.